Hopp til innholdet

CBD, mat eller medisin?

Olje

Matvarer som ikke kan vises å være brukt i et av EUs medlemsland før 1997 er regnet som ny mat (Novel Food). Det er bare matvarer som enten ble brukt i EU før 1997, eller som er godkjent ny mat, som er lov å selge innen EU. Cannabis sativa L. og andre produkter som inneholder cannabinoider anses som ny mat (Novel Food), da det ikke er påvist historisk (før 1997) lovlig bruk av dette stoffet i noen av medlemslandene.

På grunn dette blir all ekstrakt av hamp sett på som ny mat. Dette gjelder også alle andre produkter som inneholder cannabinoider (inkludert CBD). Syntetisk fremstilte cannabinoider anses også for å være ny mat.

Hamp frø, olje fra hamp frø, fett reduserte hamp frø, eller hamp mel er ikke sett på som ny mat.

Ny Mat
Novel Food eller «ny mat» katalogen er ikke juridisk bindende for land i EU. Den brukes som en referanse av mange land i EU, og er ment til å hjelpe med å gjøre regleverket i medlemslandene mest mulig likt. Katalogen skal også hjelpe til med å nå målet til Novel Food Regulation ((EU) 2015/2283).

CBD og produkter som inneholder CBD er ikke godkjent som ny mat. Det er derfor mulig å forby salg av CBD for medlemslandene i EU.

Ny Mat – søknader om godkjenning for CBD
Før CBD kan selges i EU må CBD være godkjent som ny mat. Det er European Food Standards Agency (EFSA) som står for vurdering og godkjenning av ny mat. Det er flere selskap som har søkt om slik godkjenning for sitt CBD produkt.

Hvordan EFSA stiller seg til cannabinoider som ny mat vil vi se når utfallet av den første søknadene til EFSA for CBD-matvare er klart. Den er sendt inn av Cannabis Pharma s.r.o, Søknaden gjelder et kosttilskudd som inneholder CBD. Tilskuddet er ment for voksne. Daglig inntak skal være på opptil 130 mg CBD. Med tiden har antallet søknader om godkjennelse av CBD produkter steget betraktelig. Blant disse søknadene skal det også finnes søknader fra norske selskap.

En slik godkjenning vil angi alle betingelse for bruk. Disse vil kunne være å angi maksimalt daglig inntak, og å følge krav til merking. Ethvert produkt som skiller seg fra godkjenningen vil kreve en ny søknad.

Hva skjer med søknadene?
En talskvinne for EFSA sa i juni 2019, at EU-kommisjonen for tiden ser på denne forespørselen. Den vil senere bli gitt til EFSA for videre undersøkelser. Hvis søknaden lykkes, vil EU-kommisjonen utstede en gjennomføringsforordning som legger til CBD som mat/ingrediens i listen over godkjente ny mat. Dette vil skje innen syv måneder etter at vurderingen er gjort.

I mellomtiden kan de som selger, og de som bruker CBD oppleve at salget stoppes av myndighetene. Noen kan allikevel kanskje dra nytte av overgangsbestemmelsene i Novel Foods-forordningen. Etter denne bestemmelsen kan CBD-matvareprodukter, som lovlig ble solgt før 1. januar 2018, fortsette å være på markedet. Det må da sendes inn en søknad om autorisasjon før 2. januar 2020.

Er CBD mat eller medisin?
Mange mener at CBD er medisin. Hvis CBD er en medisin så vil ikke CBD reguleres av ny mat regelverket. CBD vil ikke kunne få godkjenning som ny mat. CBD vil da reguleres av det europeiske medisin byrået (EMA), og det norske Legemiddelverket. Som medisin vil CBD kun lages av firma som lager medisiner, og kun selges steder hvor det er lov å selge medisiner. Ingen søknader til EFSA om klassifisering av CBD som ny mat vil bli videre behandlet før dette er helt avklart.

Mat for EU?
På grunn av en rettsavgjørelse i EU, oktober 2020, sier kommisjonen dette:

”I lys av kommentarene som ble mottatt fra søkerne og den nylige domstolens dom i sak C-663/184, har Kommisjonen gjennomgå sin foreløpige vurdering og konkluderer med at cannabidiol ikke skal betraktes som narkotika i henhold til FNs enkeltkonvensjon om Narkotiske stoffer fra 1961 i den grad det ikke har psykotrop effekt. Som en konsekvens kan cannabidiol kvalifiseres som mat, forutsatt at også de andre vilkårene i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002 er oppfylt. ”

FNs kommisjon for narkotiske stoffer
I et møte de en 2 desember 2020, møtes FNs kommisjon for narkotiske stoffer. De stemte over forslag fra WHO. I møtet blir det besluttet at all ekstrakt fra cannabis planten er å regne som narkotika. Et forslag om at CBD produkter med mindre enn 0,2% THC skal kunne selges fritt blir stemt ned.

Hva vil skje?
Hvordan EU og FN vil forholde seg til CBD vil tiden vise. Det er mulig at EU må vike til fordel for FNs vedtak om at all ekstrakt fra hamp plante er å regne som narkotika. Det hele virker lite avklart.

Hvis CBD blir sett på som en medisin, eller et narkotika, vil det ikke bli tillatt å selge CBD produkter som mat eller kosttilskudd. Situasjonen vil være omtrent som den er nå i dag. Både THC og CBD kan fås på resept fra spesialist eller sykehuslege. Da vil også uautorisert salg av CBD også komme inn under lovverk rettet mot illegalt salg av medisiner og/eller narkotika.

I Norge fantes det ingen lovlige matvarer eller kosttilskudd som inneholdt CBD på markedet før 1.1.2018. Det er ingen norske produkt, eller noen produkter på det norske markedet, som er tillat solgt. I Norge må en nå vente på EFSA avgjørelsen når det gjelder hvorvidt matvareprodukter som inneholder CBD blir tillat solgt.

Hva har skjedd?
EU besluttet i April 2022 at CBD ikke blir godkjent som ny mat på grunn av at man vet for lite om CBD, og at CBD blant annet kan påvirke forplantning på en negativ måte.et trygt og lovlig alternativ til CBD bruk i Norge

 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_63Reconvened/Press_statement_CND_2_December.pdf?fbclid=IwAR2mKhbVQejgkxNuPazR5joRkCKf9nRc7pO91Q6vSCZFRqZULgKfystnE80

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2022-06/efs2_7322.pdf