Citikolin kan hjelpe ved grønn stær / glaukom

Citikolin er ikke mye utprøvd i forbindelse grønn stær eller glaukom, men de studier som er gjort peker på citikolin som et godt middel for å motvirke denne lidelsen.

Citikolin (eksogen CDP-kolin) er et ikke-giftig og godt tålt medikament som brukes i farmakoterapi mot svekkelse av hjernen og andre nevrologiske lidelser. Citikolin er vist effektiv ved kognitive og atferdsforstyrrelser knyttet til kroniske hjerneforstyrrelser hos eldre. Noen gunstige effekter er også dokumentert ved hjerneslag, hjerne-traumer, Parkinsons sykdom, og Alzheimers sykdom.

Glaukom kan sees som en nevro-degenerativ sykdom hvor netthinne ganglion-celler (RGC) sakte dør, og strukturelle forandringer i synsnerven oppstår. Den vanligste formen for glaukom er preget av kronisk forhøyet intraokulært trykk (IOP), men opptil en tredjedel av alle glaukompasienter har normalt IOP. Vanlige behandling av glaukom er i stand til å kontrollere IOP, men stopper ikke sykdommens utvikling mot blindhet. Selv om økt IOP er en viktig risikofaktor er derfor utvilsomt trykk-uavhengige mekanismer også involvert.

Noen rapporter antyder at Citikolinbehandling kan være fordelaktig ved glaukom. Osborne og medarbeidere hevdet at et beskyttelsesmiddel for nevroner sannsynligvis vil dempe ganglion-celledød og være til fordel for glaukom pasienter, forutsatt at det kan gis på en slik måte at det når netthinnen i passende mengder, og har få eller ingen bivirkninger. Citikolin kan ha potensial til å være et slikt middel.

Citikolin i kroppen er en naturlig forløper for cellulær syntese av fosfolipider, hovedsakelig fosfatydylkolin (PtdCho). Forbedring av PtdCho-syntese kan motvirke neuronal apoptose og gi nevrobeskyttelse. Citikolin gjennomgår en rask transformasjon til cytidin og kolin, som antas å komme inn i hjerneceller hver for seg og gi nevrobeskyttelse ved å forbedre PtdCho-syntesen; lignende effekt kan forventes å forekomme i netthinnens ganglionceller.

Videre stimulerer Citikolin noen av hjernens nevrotransmitter-systemer, inkludert det dopaminerge systemet, og dopamin er kjent som en viktig nevrotransmitter i retina og postretinale visuelle veier.

Selv om bevisene for gunstige effekter av Citikolin i forbindelse med glaukom er sparsomme, har resultatene fra to langvarige, åpne studier, antydet at dette stoffet virker positivt på den glaukomatiske synsnerveskaden som vurdert perimetrisk. En kortsiktig, placebokontrollert studie indikerte at behandling med Citikolin fører til funksjonsforbedring av både retinal og suprartetinal trasé.

Disse undersøkelsene og studiene er i seg selv ikke nok for å introdusere Citikolin som en standard terapi for glaukom, men de observerte resultatene samsvarer godt med Citikolins veldokumenterte nevro-beskyttende og dopamin-forbedrende egenskaper. Det anbefales videre forskning på området.

Pharmacodynamics of citicoline relevant to the treatment of glaucoma
Citicoline – a neuroprotector with proven effects on glaucomatous disease

Neuroenhancement and neuroprotection by oral solution citicoline in non-arteritic ischemic optic neuropathy as a model of neurodegeneration: A randomized pilot study https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0220435