Citikolin og Parkinsons

Citikolin eller CDP-kolin er godt studert ved behandling av Parkinsons sykdom. Resultatene er bare gode. Citikolin kan brukes alene, eller sammen med andre midler, ved denne sykdom

Flere undersøkelser har sett på effekten av Citikolin ved Parkinsons sykdom. Citikolin er prøvd alene, eller samen med andre medisiner. Alle undersøkelsene viser god effekt fra Citikolin. Vi ser her på fem av dem. Parkinsons pasienter og pårørende anbefales å ta en kikk på Citikolin.

Studie 1
En studie så på Parkinson-pasienter som brukte L-dopa og dopa dekarboksylase-hemmer. Pasientene ble delt i to grupper. Den ene gruppen fikk Citikolin, og den andre et uvriksomt stoff. Hverken pasientene eller de som delte ut medisinene viste hvem som fikk hva. Forbedring ble målt med hjelp av to kliniske mål. Det ene målet var Webster Rating Scale (WRS), og det andre Northwestern University Disability Scale (NUDS). Det ble også brukt en semikvantitativ mål på skjelving, stivhet og bradykinesi.

De som fikk Citikolin hadde mindre stivhet, bradykinesi – og noe mindre skjelving. NUDS og WRS testene viste også gode resultater. Det ble blant annet funnet at Citikolin minket bradykinesi (23%) og stivhet (33%).

De gode effektene kommer mulig av at dopamin reseptorer blir aktivert av fosfolipid-metabolisme.

Studie 2
En annen studie så på tretti Parkinsons sykdom pasienter. Disse hadde brukt l-dopa i flere år. Pasientene fikk 500 mg Citikolin daglig i 30 dager.

Det ble funnet store forbedringer i nevrologiske og elektro-fysiologiske mål.
Citikolin gjorde også at virkningen av l-dopa var mer stabil. I begynnelsen ble det målt noe mer dyskinesi, men etter 30 dager falt dyskensi tilbake. Da var også dosen av l-dopa blitt redusert til en tredjedel.

Studie 3
En tredje studie tok for seg 20 pasienter med Parkinsons sykdom. Pasientene var i alder fra 52 til 76 år. De hadde hatt Parkinsons i mellom fire og 25 år. Alle pasientene fikk l-dopa alene, eller i sammen med med trisykliske antidepressiva og andre medisiner.

Hver pasient fikk 1000 mg Citikolin intramuskulært daglig i 15 dager. Etterpå fikk de 500 mg daglig i 15 dager.

Etter 30 dager ble resultatene på Columbia-skalaen forbedret med 7,3%. Mål på stivhet ble forbedret med 18,8%. Tiden for å gå 10 m, og snu, ble senket med 17,5% og 37,4%. Resultatene på håndskrift-test ble forbedret med 19,7%. Ingen bivirkninger ble funnet.

Studie 4
En fjerde studie så på 85 pasienter med Parkinsons sykdom. Her ville de se på om Citikolin påvirket dosen av l-dopa.

Pasienten ble tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen fikk sin vanlige dose l-dopa, sammen med 1200 mg Citikolin. Den andre gruppen fikk halvparten av den vanlige dosen l-dopa, sammen med Citikolin (1200 mg).

Mange tester ble gjort. Testene viste ingen store forskjeller mellom gruppene. Det ble funnet at Citikolin minker behov for l-dopa.

Overraskende ble det også funnet bedre testresultater blant de som fikk halvert sin l-dopa dose.

Den l-dopa besparende effekten av Citikolin kan være nyttig. Den kan brukes til å redusere forekomsten av bivirkninger fra l-dopa. Den vil også minke tapet av effekt fra l-dopa ved langtidsbehandling.

Studie 5
Den femte studien vi ser på her så også på Citikolin som tilleggsbehandling. Her gjaldt det mild kognitiv svikt (MCI) som hadde kommet med Parkinsons sykdom (PD) (PD-MCI).

I studien deltok 81 Parkinsons pasienter. Disse hadde mild kognitiv svikt (PD-MCI) sammen med sykdommen. Pasientene ble delt i to grupper. Utvalg var tilfeldig. Den ene gruppen fikk Citikolin, og den andre fikk ikke.De som fikk Citikolin ble gitt 200 mg kapsler tre ganger daglig. I tillegg fikk de sin vanlige medisin. De andre fikk bare sin vanlige medisin.


Måling ble gjort etter 12 og 18 måneders behandling. Det var stor forskjell mellom de som fikk Citikolin og de som ikke fikk.

Det ble funnet at Citikolin kan forsinke at kognitiv funksjon reduseres hos disse pasientene. Det virker også som at Citikolin kan ha nevro-beskyttende effekt.

Øke effekt av l-dopa, minke behov for L-dopa, og fungere nevro-beskyttende
Alle de fem studiene finner god effekt av Citikolin. Alle de fem studiene ser på Citikolin som tillegg til vanlig behandling. Studiene finner at bruk av Citikolin kan øke effekt av l-dopa, og derfor også kan minke behov for L-dopa. Citikolin kan også fungere nevro-beskyttende.

Citikolin kan derfor være lurt å prøve. At det også er funnet positive effekter av Citikolin i forbindelse med mange andre lidelser gjør ikke dette valget mindre lurt.

Citikolin kan kjøpes i Norge som KOGNIN fra Naturmedisinsentralen.


REFERANSER:
Citicoline in the treatment of Parkinson’s disease.

Clinical trial on the use of cytidine diphosphate choline in Parkinson’s disease

Citicoline in the treatment of Parkinson’s disease2

CDP-choline in the treatment of Parkinson syndrome

New strategies in the management of Parkinson’s disease: a biological approach using a phospholipid precursor (CDP-choline)

Effect of citicoline adjuvant therapy on mild cognitive impairment in Parkinson’s disease
https://sml.snl.no/bradykinesi

%d bloggere liker dette: