Citikolin og Parkinsons

Citikolin eller CDP-kolin er godt studert i forbindelse med behandling av Parkinsons sykdom, og resultatene er utelukkende positive, Citikolin bør prøves alene eller som tillegg til medisinering i forbindelse med denne sykdommen.

Flere undersøkelser har sett på effekten av Citikolin som behandling av Parkinsons sykdom, enten alene eller i kombinasjon med andre medisiner. Alle undersøkelsene konkluderer med god effekt. Vi presenterer her kort resultatene fra noen av dem, og anbefaler Parkinsons pasienter og pårørende til å ta en kikk på dette stoffet.

Citikolin ble gitt til Parkinson-pasienter i en dobbelt-blind cross-over-studie. Alle pasienter var allerede behandlet med L-dopa + dopa dekarboksylase-hemmer, og de kliniske målingene ble gjort ved bruk av Webster Rating Scale (WRS), Northwestern University Disability Scale (NUDS), samt en semikvantitativ ratingskala for skjelving, stivhet og bradykinesi (langsomme og trege viljestyrte bevegelser).

Citikolin behandling gav en betydelig forbedring av stivhet, bradykinesi – og en viss forbedring av skjelving. NUDS og WRS testene viste lignende positivt resultater.
Sammenlignet med placebo, fant forskerne at den faktiske kliniske effekten av Citikolin hovedsakelig påvirker graden av bradykinesi og stivhet (henholdsvis 23 og 33% forbedring).

Den positive effekten av Citikolin på parkinsonpasienter som allerede blir behandlet med L-dopa + dopa dekarboksylasehemmer, kommer antageligvis fra dopamin reseptorene som aktiveres av fosfolipid-metabolisme.

I en annen undersøkelse fikk tretti Parkinsons sykdom pasienter, som var behandlet med levodopa de siste årene, i tillegg til denne behandlingen, 500 mg Citikolin daglig i 30 dager.

Betydelige forbedringer i noen av de nevrologiske målene, og i flere av de elektro-fysiologiske parameterne ble funnet.
En større stabilitet av terapeutisk respons til dosene av levodopa ble også observert, selv om forekomsten av dyskinesi (ufrivillige bevegelser) økte ved første måling. I andre trinn av Citikolin-behandlingen, som også varte i 30 dager, ble dosen av levodopa redusert med en tredjedel, og forekomsten av dyskinesi falt tilbake til de opprinnelige nivåene, mens den terapeutiske responsen forble stabil.

En tredje studie tok for seg 20 pasienter med Parkinsons sykdom. Pasientene var i alderen fra 52 til 76 år, og hadde hatt Parkinsons i mellom fire og 25 år (gjennomsnittlig 12,5 år). Alle pasientene fikk levodopa alene eller i kombinasjon med trisykliske antidepressiva og andre medisiner.

Hver pasient fikk 1000 mg Citikolin intramuskulært daglig i 15 dager, og deretter 500 mg daglig i 15 dager.
Etter 30 dagers behandling ble resultatene på Columbia-skalaen forbedret med 7,3%, mål på stivhet ble forbedret 18,8%, og tiden for å gå 10 m, og snu, ble henholdsvis redusert med 17,5% og 37,4%. Resultatene på håndskrift-test ble forbedret med 19,7%. Ingen bivirkninger ble rapportert.

En fjerde undersøkelse presenterer åttifem pasienter med Parkinsons sykdom som ble gitt i et tilfeldig utvalg, enten sin vanlige dose levodopa (gjennomsnitt 381 mg daglig) pluss 1200 mg Citikolin daglig, eller halvparten av den vanlige dosen levodopa (gjennomsnitt 196 mg daglig) pluss 1200 mg Citikolin.

Flere tester på flere funksjonsområder ble brukt, og testene viste ingen signifikante forskjeller mellom gruppene, Citikolin reduserte derved behovet for l-dopa.

Overraskende ble det allikevel vist flere forbedringer i testresultatene hos pasienter som fikk halvert sin levodopa-dose pluss Citikolin, enn av de som fortsatte å motta sin vanlige levodopa-dose pluss Citikolin.

Det ble konkludert med at den levodopa-besparende effekten av Citikolin kan brukes til å redusere forekomsten av bivirkninger fra levodopa, og redusere tapet av effekt av levodopa ved langtidsbehandling.

En femte undersøkelse ville se på effekten av Citikolin som tilleggsbehandling ved mild kognitiv svikt (MCI) i forbindelse med Parkinsons sykdom (PD) (PD-MCI), og Citikolins innflytelse på nivået av plasma-fosfolipid (PL) hos PD-MCI pasienter.

Data om 81 Parkinsons pasienter med mild kognitiv svikt (PD-MCI-pasienter) ble samlet, og pasientene ble tilfeldig fordelt til en behandlings-gruppe med Citikolin, eller til kontrollgruppen som ikke fikk Citikolin-behandling.

Pasienter i Citikolin behandlings-gruppen fikk, i tillegg til den vanlige medikamentell behandlingen for Parkinsons, Citikolin-natriumkapsler (200 mg) tre ganger daglig.
MoCA, SCOPA-COG evalueringer og plasma PL-nivåmålinger ble utført etter 12 og 18 måneders behandling.MoCA- og SCOPA-COG-score viste en signifikant forskjell mellom behandlings- og kontrollgruppene etter 12 og 18 måneders behandling. Plasma-nivåene i behandlings-gruppen var også redusert, sammenlignet med kontrollgruppen, etter både 12 og 18 måneders behandling.

Undersøkelsen konkluderte med at Citikolin som tilleggsbehandling kan forsinke den kognitive funksjonsnedgangsraten hos Parkinsons pasienter med mild kognitiv svikt, og redusere deres plasmanivåer. Det virker også som at Citikolin behandling har nevro-beskyttende effekter.

Alle undersøkelsene finner positive effekter av Citikolin-behandling som tilleggs behandling, til vanlig medisinering for Parkinsons-pasienter. Bruk av Citikolin kan både øke effekten av, og redusere behovet for L-dopa for disse pasientene – samt å fungere nevro-beskyttende.

Citikolin virker derfor å være et fornuftig kosttilskudd å bruke, spesielt med tanke på at det også er funnet positive effekter av Citikolin i forbindelse med mange andre lidelser, også inflammatoriske.


REFERANSER:
Citicoline in the treatment of Parkinson’s disease.

Clinical trial on the use of cytidine diphosphate choline in Parkinson’s disease

Citicoline in the treatment of Parkinson’s disease2

CDP-choline in the treatment of Parkinson syndrome

New strategies in the management of Parkinson’s disease: a biological approach using a phospholipid precursor (CDP-choline)

Effect of citicoline adjuvant therapy on mild cognitive impairment in Parkinson’s disease
https://sml.snl.no/bradykinesi